1. Generelt:

1.1 Handelsbetingelserne gælder med mindre andet er aftalt:

Følgende handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer mellem kunder og CURIO.

Betingelser kan kun fraviges ved forudgående skriftlig aftale.

2. Alene salg til erhverv:

CURIO har intet salg til private.

3. Særlige vilkår for B2B-kunder:

Følgende vilkår i punkt 3 gælder for udtrykkeligt godkendte B2B-kunder i tillæg til CURIO’s øvrige handelsbetingelser.

3.1 Grundbetingelser for oprettelse som B2B-kunde:

For at kunne komme i betragtning som B2B-kunde hos CURIO, skal den ansøgende virksomhed have et CVR-nr. Det skal være virksomhedens hovederhverv at være beskæftiget med aktiviteter indenfor udendørsbeklædning og -udstyr.

Herudover, skal der i forbindelse med oprettelsen placeres et initialkøb på minimum DKK 5.000 ekskl. moms, samt lægges ordrer for min. DKK 10.000 ekskl. moms pr. kvartal.

Når ansøgningen er CURIO i hænde, vil denne blive behandlet hurtigst muligt, såfremt den er fuldstændig. Godkendes virksomheden som B2B-kunde fremsendes besked pr. e-mail om, at CURIO kan kontaktes for initial køb på minimum DKK 5.000 ekskl. moms for den endelige oprettelse.

CURIO kan vælge at afvise oprettelse af en B2B-kunde efter CURIO’s frie valg.

3.2 Bindende bestilling og returret:

Alle bestillinger afgivet til CURIO er bindende og kan ikke afbestilles.

Varer tages som udgangspunkt ikke retur. Tilbyder CURIO ekstraordinært returret på en vare, gøres dette skriftligt gennem udstedelse af RMA nummer fra CURIO. Efter B2B-kundens modtagelse af RMA nummeret skal varen / varerne returneres til CURIO indenfor maks. 5 arbejdsdage. Såfremt fristen ikke overholdes, bortfalder den ekstraordinære returret og varen kan ikke returneres.

B2B-kunden afholder alle transportomkostninger ved sin udnyttelse af en ekstraordinær returret.

3.3 Kontantsalg:

Alle salg og leverancer sker netto kontant.

Aktie- og anpartsselskaber kan anmode om kredit, hvilket kun tilbydes, såfremt selskabet kan kreditforsikres / godkendes via ekstern partner. For andre virksomhedstyper (herunder enkeltmandsvirksomheder) ydes der ikke kredit.

Kreditrenten er 1,5 % pr. påbegyndt måned.

3.4 Udlånsvarer:

For udlånsvarer skal varen returneres i samme stand og mængde og indenfor den angivne tidsramme. Returnering sker for låners bekostning. Returneres udlånsvaren ikke rettidigt og/eller i samme stand og mængde, fremsendes faktura på varen.

3.5 Udveksling af materiale:

Ved oprettelse som B2B kunde hos CURIO gives samtidig accept til, at CURIO kan fremsende materiale i såvel elektronisk som hardcopy format.

3.6 Ophør som B2B kunde:

Såfremt betingelserne for oprettelse som B2B-kunde ophører eller parternes aftaler eller handelsbetingelserne misligholdes, kan CURIO opsige B2B-kundeforholdet ekstraordinært uden varsel.

Herudover kan B2B-kundeforholdet opsiges ordinært med 7 dages varsel.

4. Priser:

Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. moms.

Priserne er med forbehold for udsolgte varer, trykfejl, pludselige ændringer i leverandørpriser, valuta, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling:

Betalingsbetingelserne er – netto kontant – med mindre andet er forudgående, skriftligt aftalt.

For betaling senere end forfaldsdagen tillægges morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

6. Levering og fragt:

6.1 Leveringssted:

Levering sker som udgangspunkt ab lager fra CURIO’s eller samarbejdspartners adresse.

Efter forudgående, skriftlig aftale kan levering dog ske til en anden adresse (til dør i gadeplan eller fortov).

6.2 Leveringstid:

CURIO kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser af leverancer, som ikke skyldes CURIO’s forhold, men vil altid bestræbe sig på rettidigt at informere om eventuelle ændringer i den aftalte leveringstid.

CURIO er berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid, såfremt udskydelsen skyldes force majeure, jf. punkt 11.3.

6.3 Ekspeditionsgebyr og fragtomkostninger:

Ekspeditionsgebyr (inkl. fragt) pålægges alle forsendelser :

Kr. 90,00 pr. kolli forsendelse. Leverancer på over 10 kg kan pålægges særskilte fragtomkostninger.

Standard pallefragt kr. 295,00 pr. palle.

Oversize pallefragt kr. 595,00 pr. palle.

Kurerkørsel efter kilometertakst, dog minimum kr. 295,00

For leverancer til Færøerne, Grønland eller øvrige udland afregnes fragtomkostninger efter gældende takster.

6.4 Tredjemands transport:

CURIO transporterer som udgangspunkt, jf. punkt 6.1, ikke varer til kunder og påtager sig intet ansvar herfor.

Skader opstået under transport kan således ikke gøres gældende overfor CURIO. Krav desangående kan alene rettes til transportøren og kunden er selv ansvarlig for at gøre en transportskade gældende overfor transportøren.

Transportskader skal oplyses til CURIO. Såfremt dette ikke sker, bortfalder kundens reklamationsret i relation til fejl og mangler, som kan være en følge af transportskaden.

7. Fejl og mangler:

7.1 Åbning eller reparation af varer:

CURIO påtager sig ikke ansvar, herunder afhjælpningspligt, i forhold til produkter, som har været åbnet og/eller er forsøgt repareret af kunden eller af tredjemand, som ikke er et autoriseret serviceværksted for det konkrete produkt.

8. Produktspecifikationer og tekniske forhold:

8.1 Produktspecifikationer og tekniske forhold:

Produktspecifikationer for et givent produkt er de gældende på salgstidspunktet.

8.2 Manualer / brugervejledninger:

CURIO lever produkter med engelsk manual / brugervejledning.

CURIO påtager sig intet ansvar for korrektheden af specifikationer eller oplysninger i manualer / brugervejledninger, idet disse leveres af tredjemand.

9. Reklamationsret:

9.1 Reklamationsret:

På alle nye kurante produkter ydes 6 måneders reklamationsret, med mindre andet er skriftligt angivet fra CURIO.

Reklamationsretten er gældende fra den oprindelige købsfakturadato og udløber 6 måneder herefter.

Reklamationsretten forlænges ikke i forbindelse med afhjælpning eller ombytning af en vare.

Der kan alene reklameres direkte til CURIO. Reklamationer skal ske ved udfyldelse af RMA formular. Reklamationer, der ikke er anmeldt direkte hos CURIO og/eller er foretaget ved udfyldelse af RMA formularen afvises og reklamationsretten bortfalder.

Omkostninger i forbindelse med reklamation, herunder fragt til CURIO, afholdes af forhandleren.

9.2 Rettidig reklamation:

Eventuelle fejl eller mangler skal påberåbes i rimelig tid efter, at kunden har modtaget varen, dog senest 14 dage fra modtagelse.

9.3 Demovarer:

Der ydes ikke reklamationsret på demovarer med mindre andet er skriftligt angivet af CURIO forud for købets indgåelse.

9.4 Undersøgelsesgebyr:

For uberettiget reklamation, dvs. reklamationer hvor varen efter undersøgelse er fundet uden fejl, pålægges et undersøgelsesgebyr på kr. 499,- ekskl. moms pr. reklamation. Hertil tillægges fragtomkostninger ved returnering.

10. Parternes beføjelser i anledning af mangler:

10.1 Købelovens begrænsede anvendelse:

Med de begrænsninger, som følge af nærværende handelsbetingelser, er CURIO ansvarlig for fejl og mangler efter købeloven.

10.2 CURIO’s beføjelser:

Ved eventuelle mangler kan CURIO frit vælge at afhjælpe manglen, at give nedslag i købesummen og/eller at foretage omlevering.

Køber er således ikke berettiget til at ophæve købet før CURIO har udnyttet sin afhjælpnings-, nedslags- og/eller omleveringsret.

Såfremt CURIO vælger at afhjælpe en mangel har CURIO op til tre afhjælpningsforsøg pr. reklamation. Såfremt manglen ikke er afhjulpet efter det tredje afhjælpningsforsøg, skal CURIO senest tre arbejdsdage efter modtagelse af meddelelse herom fra køber, meddele køber, hvorvidt CURIO vil give et nedslag i købesummen eller foretage omlevering efter CURIO’s valg.

Ved nedslag overfor en B2B kunde, overføres beløbet til købers konto indenfor max. 5-7 arbejdsdage.

10.3 Købers mangelsbeføjelser:

Køber er pligtig at tåle CURIO’s udøvelse af beføjelser efter punkt 10.2.

Køber er endvidere først berettiget til at hæve et køb eller forlange erstatning, når der er forløbet 5 arbejdsdage fra købers underretning til CURIO om, at manglen ikke er afhjulpet efter punkt 10.1. Såfremt CURIO omleverer eller giver nedslag i købesummen, er køber dog ikke berettiget til at hæve kobet eller forlange erstatning.

11. Erstatningansvar:

11.1 Ansvarsgrundlag:

Med de begrænsninger, som følge af nærværende handelsbetingelser, er CURIO ansvarlig for fejl og mangler efter købeloven og dansk rets almindelige regler.

11.2 Ansvarsbegrænsning:

CURIO’s erstatningsansvar er begrænset til direkte tab.

CURIO hæfter ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab.

CURIO er uden ansvar for forsinkelse eller tab, der skyldes afhjælpning, ombytning eller forsøg herpå.

11.3 Ansvarsfrihed – force majeure:

CURIO er ansvarsfri, såfremt følgende forhold hindrer opfyldelse af parternes aftale eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for CURIO:

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort CURIO’s opfyldelse af aftalen. Omstændigheder, som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

CURIO kan vælge mellem at annullere en ordre overfor køber eller udskyde dens opfyldelse. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt opfyldelse kræve erstatning eller gøre andre krav gældende mod CURIO.

11.4 Maksimeret erstatningsbeløb:

Erstatningsbeløbet overfor CURIO kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

12. Produktansvar:

CURIO kan pålægges produktansvar som mellemhandler efter produktansvarsloven.

13. Ejendomsforbehold:

CURIO forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostningerne, renter m.m. er betalt fuldt ud.

14. Lovvalg og værneting:

Enhver tvist mellem CURIO og køber skal afgøres efter dansk ret – med udelukkelse af CISG og danske international privatret – med Retten i Hillerød som værneting.

15. Immaterielle rettigheder:

Brug af uddrag, billedmateriale eller anden gengivelse af materiale kun med CURIO’s skriftlige tilladelse.

Der tages forbehold for fejl og ændringer.